Vedtægter

VEDTÆGTER

Foreningens navn er: ”FCH Talents Venner”, og dens formål er:


§ 1.


1. at skaffe midler, økonomiske eller materielle, til at understøtte talentarbejdet i foreningen FC Helsingør, der kan søge foreningen om tilskud til ture, arrangementer, materiel eller lignende.


2. ansøgninger om tildeling af midler fremsendes til foreningens formand, der sammen med bestyrelsen beslutter om ansøgningerne kan imødekommes.


§ 2.
Som medlemmer af foreningen kan bestyrelsen optage personer, der er interesseret i at fremme foreningens formål, samt en repræsentant fra FC Helsingør


§ 3.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.


Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.


Bestyrelsen tager beslutning om sletning af medlemmer i forbindelse med restance, ligeledes om sådanne medlemmers senere optagelse.


§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Formanden vælges særskilt.


Valget gælder for 2 år dog således, at formanden på den stiftende generalforsamling vælges for 1 år.


De efterfølgende valg gælder for 2 år.


Kassereren vælges for 2 år og er på valg hvert andet år.


Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år dog således, at det første valg på den stiftende generalforsamling gælder for 1 år.


De efterfølgende valg gælder for 2 år.


Revisor vælges for 2 år.


Bestyrelsen vælger selv en referent blandt sig og denne skal referere fra hvert bestyrelsesmøde om trufne beslutninger.


Bestyrelsen udfærdiger selv en dagsorden for bestyrelsesmøderne.


Bestyrelsesmøder indvarsles af Formanden.


Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede for at være beslutningsdygtig så længe bestyrelsen består af 3 medlemmer.


Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal altid være ulige.


Til at understøtte foreningens arbejde kan bestyrelsen nedsætte ”ad hoc” udvalg. Disse udvalg refererer direkte til bestyrelsen.


Alt bestyrelsesarbejde og arbejde i et ”ad hoc” udvalg er uden vederlag.


§ 5.
Foreningen tegnes af formand eller kasserer og kun kassereren har adgang til foreningens midler, som skal anbringes i et af byens pengeinstitutter.


Kassereren kan foretage betalinger og pengeoverførsler via netbank.


Den daglige administration af foreningens midler foretages dog sædvanligvis af kassereren.
Kassereren fører register over betalende medlemmer.


§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.


Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 8 dages varsel, hvilket skal ske ved annonce eller skriftlig meddelelse til medlemmerne.


§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal afholdes når mindst 1/5 af foreningens medlemmer forlanger
det.


Ved begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fra 1/5 af medlemmerne, skal der ved begæringen medsendes en dagsorden.


Bestyrelsen skal senest 8 dage efter begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§ 8.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdes.


§ 9.
Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Dirigenten kan godt være et bestyrelsesmedlem.

Dirigenten skal sikre, at der tages referat af generalforsamlingen. Referatet skal efterfølgende underskrives af dirigenten og referenten. Formanden opbevarer foreningens protokol.


Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel majoritet.


Til vedtagelse af ændringer i de bestående vedtægter, kræves dog at mindst 2/3 del af de afgivne stemmer skal være for forslaget.


Man kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt, kun ved personligt fremmøde.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10.
Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Dirigenten sikrer, at der er en referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt


§ 11.
Foreningen kan kun opløses på en lovligt indvarslet generalforsamling, og kun såfremt ¾ del af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.


Afstemningen skal på begæring af et (1) medlem foretages skriftligt.


Likvide midler tilfalder Foreningen FC Helsingør ved opløsning.


Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 19. juni 2020.